Farutex
 
Więcej niż foodservice
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informujemy, iż:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, zwany dalej Farutex lub Sprzedawcą.
   
 2. Adres mailowy Inspektora Ochrony Danych w Farutex Sp. z o. o. – .
   
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  a) założenia Konta w Systemie Zamówień oraz korzystania z tego Systemu Zamówień, zawarcia: umowy sprzedaży oferowanych przez Farutex Sp. z o.o. towarów (w tym za pośrednictwem Systemu Zamówień); umowy najmu lub dzierżawy; umowy świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Systemu Zamówień, oraz wykonania w/w umów;
   
  b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów;
   
  c) kontaktowych z klientem;
   
  d) marketingu bezpośredniego produktów oraz usług własnych, w tym reklamy, a także w celu marketingu na rzecz podmiotów lub osób trzecich, o ile klient wyraził na to zgodę;
   
  e) badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów, poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klienta związanych z prowadzoną działalnością przez Farutex (w przypadku wyrażenia przez klienta na to zgody);
   
  f) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   
  g) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, której Sprzedawca powierzył te dane do przetwarzania, a którymi są w szczególności realizacja wymagalnych roszczeń Administratora na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
   
 4. Podstawa prawna przetwarzania:

  a) art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
   
  b) art. 6 ust. 1 pkt b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   
  c) art. 6 ust. 1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   
  d) art. 6 ust. 1 pkt f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
   
 5. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią, której Sprzedawca powierzył te dane do przetwarzania, są w szczególności:

  a) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
   
  b) realizacja wymagalnych roszczeń Administratora, w tym działań windykacyjnych w szczególności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego;
   
  c) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.
   
 6. Odbiorcą danych osobowych będą: Administrator oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w oparciu o stosowne umowy o powierzeniu lub upoważnienia, w szczególności zaś podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy, w tym o obsługę informatyczną, księgową, prawną oraz logistyczną, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, instytucje zajmujące się windykacją i obrotem wierzytelnościami, biura informacji gospodarczej, w tym Krajowy Rejestr Długów.
   
 7. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: podane w Kartotece Klienta oraz dane podane w ramach rejestracji Konta w Systemie Zamówień E-Farutex, w tym adres IP komputera klienta. Przetwarzaniu podlegać mogą również inne dane, które ujawnione są w ogólnie dostępnych jawnych rejestrach przedsiębiorców, w tym w CEIDG oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.
   
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania przez Administratora celów do których dane zostały udostępnione, w szczególności okres prowadzenia przez Administratora Konta Klienta, okres niezbędny do realizacji umów, wskazanych w pkt 3, okres niezbędny do wyegzekwowania ewentualnych niezapłaconych należności na rzecz Administratora, w tym okres przedawnienia wzajemnych zobowiązań Administratora i osoby, której dane dotyczą, a także okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych.
   
 9. Posiada Pani/Pan prawo:

  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
   
  b) ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
   
  c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
   
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
   
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umów z Administratorem wskazanych w pkt 3, ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów, a także do założenia Konta w Systemie Zamówień i korzystania z niego, w tym składania za jego pośrednictwem zamówień na towary oferowane przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania w/w umów, a także odmowa założenia Konta w Systemie Zamówień.
   
 11. W związku z przetwarzaniem Pańskich danych osobowych decyzje u Administratora mogą być podejmowane automatycznie. Dane osobowe będą podlegać profilowaniu, w szczególności za pomocą plików cookies, o ile wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na ich wykorzystywanie, przy czym profilowanie to przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych, w celach marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie miała jedynie charakter propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.